Thông Báo Chuyên Mục Mới!

Kính thưa Qúy Vị,
Chúng tôi vừa cập nhật chuyên gieo quẻ hỏi việc mới đó là Lạc Việt Độn Toán, chuyên mục rất hay và linh nghiệm. Lạc Việt độn toán là một môn dự báo vi diệu, có khả năng tiên tri trên xem thiên văn, dưới xét địa lý, nhân sự, xã hội vạn sự đều có thể dự báo, không thua kém gì các môn dự báo đã lưu truyền hàng ngàn năm trong xã hội Đông phương cổ.

Trân Trọng!
XemTuong.net

THÁI ẤT TỬ VI - XEM SƠ LƯỢC TỬ VI ẤT MÙI 2015 - Xemtuong.net

TUỔI

Nam mạng

Nữ mạng

Bính Tý 20 tuổi Bính Tý – 20 tuổi Nam mạng Ất Mùi 2015 Bính Tý – 20 tuổi Ất Mùi 2015 – Nữ Mạng
Giáp Tý 32 tuổi Giáp Tý – 32 tuổi Nam mạng Ất Mùi 2015 Giáp Tý – 32 tuổi Ất Mùi 2015 – Nữ Mạng
Nhâm Tý 44 tuổi Nhâm Tý – 44 tuổi – Dương Nam – Ất Mùi 2015 Nhâm Tý – 44 tuổi Nữ mạng Ất Mùi 2015
Canh Tý 56 tuổi Canh Tý 56 tuổi – Dương Nam – Ất Mùi 2015 Canh Tý 56 tuổi Nu mạng Ất Mùi 2015
Mậu Tý 68 tuổi Mậu Tý 68 tuổi – Dương Nam – Ất Mùi 2015 Mậu Tý 68 tuổi – Nữ mạng Ất Mùi 2015

Sửu

Đinh Sửu 19 tuổi Đinh Sửu 19 tuổi - Ất Mùi 2015 - Nam Mạng Đinh Sửu 19 tuổi - Ất Mùi - Nữ mạng
Ất Sửu 31 tuổi Ất Sửu 31 tuổi – Ất Mùi 2015 – Nam Mạng Ất Sửu 31 tuổi – Ất Mùi 2015 – Nữ Mạng
Quý Sửu 43 tuổi Quý Sửu 43 tuổi – Ất Mùi 2015 – Nam mạng Quý Sửu 43 tuổi – Ất Mùi 2015 – Nữ mạng
Tân Sửu 55 tuổi Tân Sửu – 55 tuổi – Âm Nam – Ất Mùi 2015 Tân Sửu 55 tuổi Nữ mạng – Ất Mùi 2015
Kỷ Sửu 67 tuổi Kỷ Sửu 67 tuổi – Âm Nam – Ất Mùi 2015 Kỷ Sửu 67 tuổi Nữ mạng Ất Mùi 2015

Dần

Mậu Dần 18 tuổi Mậu Dần 18 tuổi – Ất Mùi 2015 – Nam Mạng Mậu Dần 18 tuổi – Ất Mùi 2015 – Nữ Mạng
Bính Dần 30 tuổi Bính Dần 30 tuổi – Ất Mùi 2015 – Nam Mạng Bính Dần 30 tuổi – Ất Mùi 2015 – Nữ Mạng
Giáp Dần 42 tuổi Giáp Dần 42 tuổi – Ất Mùi 2015 – Nam mạng Giáp Dần 42 tuổi – Nữ mạng – Ất Mùi 2015
Nhâm Dần 54 tuổi Nhâm Dần – 54 tuổi – Dương Nam – Ất Mùi 2015 Nhâm Dần 54 tuổi Nữ mạng – Ất Mùi 2015
Canh Dần 66 tuổi Canh Dần 66 tuổi – Nam Mạng – Ất Mùi 2015 Canh Dần 66 tuổi Nữ mạng Ất Mùi 2015

Mẹo

Đinh Mẹo 29 tuổi Đinh Mẹo 29 tuổi – Ất Mùi 2015 – Nam mạng Đinh Mẹo 29 tuổi Nữ mạng – Ất Mùi 2015
Ất Mẹo 41 tuổi Ất Mẹo 41 tuổi – Nam mạng – Ất Mùi 2015 Ất Mẹo 41 tuổi – Nữ mạng – Ất Mùi 2015
Quý Mẹo 53 tuổi Quý Mẹo 53 tuổi – Âm Nam – Ất Mùi 2015 Quý Mẹo 53 tuổi Nữ mạng Ất Mùi 2015
Tân Mẹo 65 tuổi Tân Mẹo 65 tuổi Nam Mạng – Ất Mùi 2015 Tân Mẹo 65 tuổi Nữ mạng – Ất Mùi 2015
Kỷ Mẹo 17 tuổi Kỷ Mẹo Âm Nam 17 tuổi Ất Mùi 2015 Kỷ Mẹo 17 tuổi Nữ mạng – Ất Mùi 2015

Thìn

Mậu Thìn 28 tuổi Mậu Thìn 28 tuổi – Nam mạng – Ất Mùi 2015 Mậu Thìn 28 tuổi – Nữ mạng – Ất Mùi 2015
Bính Thìn 40 tuổi Bính Thìn 40 tuổi – Dương Nam – Ất Mùi 2015 Bính Thìn 40 tuổi – Nữ mạng – Ất Mùi 2015
Giáp Thìn 52 tuổi Giáp Thìn 52 tuổi – Nam mạng – Ất Mùi 2015 Giáp Thìn – 52 tuổi – Nữ mạng – Ất Mùi 2015
Nhâm Thìn 64 tuổi Nhâm Thìn 64 tuổi Nam Mạng – Ất Mùi 2015 Nhâm Thìn – 64 tuổi Nữ mạng – Ất Mùi 2015

Tỵ

Kỷ Tỵ 27 tuổi Kỷ Tỵ 27 tuổi Nam Mạng – Ất Mùi 2015 Kỷ Tỵ 27 tuổi Nữ Mạng – Ất Mùi 2015
Đinh Tỵ 39 tuổi Đinh Tỵ 39 tuổi – Nam mạng – Ất Mùi 2015 Đinh Tỵ 39 tuổi – Nữ mạng – Ất Mùi 2015
Ất Tỵ 51 tuổi Ất Tỵ 51 tuổi – Âm Nam – Ất Mùi 2015 Ất Tỵ 51 tuổi Nữ mạng – Ất Mùi 2015
Quý Tỵ 63 tuổi Quý Tỵ 63 tuổi – Nam mạng Ất Mùi 2015 Quý Tỵ Nữ mạng 63 tuổi – Ất Mùi 2015

Ngọ

Canh Ngọ 26 tuổi Canh Ngọ 26 tuổi – Nam mạng – Ất Mùi 2015 Canh Ngọ 26 tuổi – Dương Nữ – Ất Mùi 2015
Mậu Ngọ 38 tuổi Mậu Ngọ – 38 tuổi Nam mạng – Ất Mùi 2015 Mậu Ngọ 38 tuổi Nữ Mạng – Ất Mùi 2015
Bính Ngọ 50 tuổi Bính Ngọ 50 tuổi Nam mạng Ất Mùi 2015 Bính Ngọ 50 tuổi nữ mạng – Ất Mùi 2015
Giáp Ngọ 62 tuổi Giáp Ngọ 62 tuổi Nam mạng Ất Mùi 2015 Giáp Ngọ 62 tuổi – Nữ mạng Ất Mùi 2015

Mùi

Tân Mùi 25 tuổi Tân Mùi 25 tuổi Nam mạng Ất Mùi 2015 Tân Mùi 25 tuổi – Nữ Mạng – Ất Mùi 2015
Kỷ Mùi 37 tuổi Kỷ Mùi 37 tuổi Nam mạng – Ất Mùi 2015 Tử Vi Kỷ Mùi 37 tuổi Nữ Mạng – Ất Mùi 2015
Đinh Mùi 49 tuổi Đinh Mùi 49 tuổi Nam mạng – Ất Mùi 2015 Đinh Mùi 49 tuổi Nữ mạng – Ất Mùi 2015
Ất Mùi 61 tuổi Ất Mùi 61 tuổi Nam mạng Ất Mùi 2015 Ất Mùi 61 tuổi Nữ mạng Ất Mùi 2015

Thân

Nhâm Thân 24 tuổi Nhâm Thân 24 tuổi Nam Mạng – Ất Mùi 2015 Nhâm Thân 24 tuổi Nữ Mạng – Ất Mùi 2015
Canh Thân 36 tuổi Canh Thân 36 tuoi – Nam Mạng – Ất Mùi 2015 Canh Thân 36 tuoi – Nữ Mạng – Ất Mùi 2015
Mậu Thân 48 tuổi Mậu Thân 48 tuổi Nam mạng – Ất Mùi 2015 Mậu Thân 48 tuổi Nữ mạng – Ất Mùi 2015
Bính Thân 60 tuổi Bính Thân – 60 tuổi nam mạng – Ất Mùi 2015 Bính Thân – 60 tuổi nữ mạng – Ất Mùi 2015

Dậu

Quý Dậu 23 tuổi Quý Dậu 23 tuoi Nam Mạng – Ất Mùi 2015 Quý Dậu 23 tuoi Nữ Mạng – Ất Mùi 2015
Tân Dậu 35 tuổi Tân Dậu 35 tuổi – Nam Mạng – Ất Mùi 2015 Tân Dậu 35 tuổi – Nữ Mạng – Ất Mùi 2015
Kỷ Dậu 47 tuổi Kỷ Dậu 47 tuổi – Nam mạng – Ất Mùi 2015 Kỷ Dậu 47 tuổi – Nữ mạng – Ất Mùi 2015
Đinh Dậu 59 tuổi Đinh Dậu 59 tuổi – Na mạng – Ất Mùi 2015 Đinh Dậu 59 tuổi – Nữ mạng – Ất Mùi 2015

Tuất

Giáp Tuất 22 tuổi Giáp Tuất 22 tuổi Nam Mạng – Ất Mùi 2015 Giáp Tuất 22 tuổi Nữ Mạng – Ất Mùi 2015
Nhâm Tuất 34 tuổi Nhâm Tuất 34 tuổi Nam Mạng – Ất Mùi 2015 Nhâm Tuất 34 tuổi Nữ Mạng – Ất Mùi 2015
Canh Tuất 46 tuổi Canh Tuất 46 tuổi – Nam mạng – Ất Mùi 2015 Canh Tuất 46 tuổi – Nữ mạng – Ất Mùi 2015
Mậu Tuất 58 tuổi Mậu Tuất 58 tuổi Nam mạng Ất Mùi 2015 Mậu Tuất 58 tuổi Nữ mạng Ất Mùi 2015
Bính Tuất 70 tuổi Bính Tuất 70 tuổi Nam mạng – Ất Mùi 2015 Bính Tuất 70 tuổi -Nữ mạng Ất Mùi 2015

Hợi

Ất Hợi 21 tuổi Ất Hợi 21 tuổi – Nam Mạng – Ất Mùi 2015 Ất Hợi 21 tuổi – Nữ Mạng – Ất Mùi 2015
Quý Hợi 33 tuổi Quý Hợi – 33 tuổi Nam Mạng – Ất Mùi 2015 Quý Hợi – 33 tuổi Nữ Mạng – Ất Mùi 2015
Tân Hợi 45 tuổi Tân Hợi 45 tuổi – Nam mạng Ất Mùi 2015 Tân Hợi – 45 tuổi Nữ mạng Ất Mùi 2015
Kỷ Hợi 57 tuổi Kỷ Hợi 57 tuổi Nam mạng – Ất Mùi 2015 Kỷ Hợi 57 tuổi Nữ mạng – Ất Mùi 2015
Đinh Hợi 69 tuổi Đinh Hợi 69 tuổi Nam mạng Ất Mùi 2015 Đinh Hợi 69 tuổi – Nữ mạng – Ất Mùi 2015

phong thủy trong kiến trúc Sao Hỏa Tinh ở cung mệnh SAO HÓA LỘC TRONG TỬ VI sơn đầu hỏa Giải Ý nghĩa sao Phượng Các đón lợi tránh hại phú quý song toàn sao cự môn ở mệnh sao triệt không trong lá số tử vi xem tướng ngũ quan trên mặt Hội Rước Thần Nông Ý nghĩa sao Kiếp Sát ý nghĩa sao thiên đồng Ý nghĩa sao thiên đồng văn khấn lễ tế ngu các lễ hội tháng 9 các lễ hội tháng 4 các gò trong lòng bàn tay tướng thanh nhàn Lễ Cúng Tổ Minh Hải Ý nghĩa sao Phúc Đức Hội Thả Chim Bồ Câu lễ hội tháng 3 lễ hội ngày 12 tháng 9 Ý nghĩa sao Thiên Phủ treo tranh vợ chồng xung khắc Lễ hội xem đường vận mệnh Hội Đình Đồng Lý Hội Chợ Tình Khau Vai tên nổi tiếng Sao Tấu Thư ở cung mệnh ội Đền Hữu Vĩnh tử vi xem boi chi tay Kim Bạc Kim kỷ tị đinh sửu Thoa Xuyến Kim Sao Phúc Đức Nội bộ vị niên thượng Đại Lâm Mộc Cách gây tai họa và các sao họa phần 2 Sao Cô Thần ở cung mệnh văn khấn lễ tốt khóc SAO THIÊN ĐỒNG TRONG TỬ VI cách đặt tên con gái

Xem Tuổi Xem Ngày Xem Tướng Xem Tử Vi Xem Tứ Trụ Con Yêu Xem Bói Gieo quẻ - Xin sâm Phong Thủy