XEM SAO HẠN, TAM TAI, KIM LÂU, HOANG ỐC

PHẦN 1 - LỊCH TỬ VI NĂM BÍNH THÂN 2016

TUỔI

Nam mạng

Nữ mạng

Bính Tý 21 tuổi Bính Tý – 21 tuổi Nam mạng Bính Thân 2016 Bính Tý – 21 tuổi Bính Thân 2016 – Nữ Mạng
Giáp Tý 33 tuổi Giáp Tý – 33 tuổi Nam mạng Bính Thân 2016 Giáp Tý – 33 tuổi Bính Thân 2016 – Nữ Mạng
Nhâm Tý 45 tuổi Nhâm Tý – 45 tuổi – Dương Nam – Bính Thân 2016 Nhâm Tý – 45 tuổi Nữ mạng Bính Thân 2016
Canh Tý 57 tuổi Canh Tý 57 tuổi – Dương Nam – Bính Thân 2016 Canh Tý 57 tuổi Nu mạng Bính Thân 2016
Mậu Tý 69 tuổi Mậu Tý 69 tuổi – Dương Nam – Bính Thân 2016 Mậu Tý 69 tuổi – Nữ mạng Bính Thân 2016

Sửu

Đinh Sửu 20 tuổi Đinh Sửu 20 tuổi - Bính Thân 2016 - Nam Mạng Đinh Sửu 20 tuổi - Ất Mùi - Nữ mạng
Ất Sửu 32 tuổi Ất Sửu 32 tuổi – Bính Thân 2016 – Nam Mạng Ất Sửu 32 tuổi – Bính Thân 2016 – Nữ Mạng
Quý Sửu 44 tuổi Quý Sửu 44 tuổi – Bính Thân 2016 – Nam mạng Quý Sửu 44 tuổi – Bính Thân 2016 – Nữ mạng
Tân Sửu 56 tuổi Tân Sửu – 56 tuổi – Âm Nam – Bính Thân 2016 Tân Sửu 56 tuổi Nữ mạng – Bính Thân 2016
Kỷ Sửu 68 tuổi Kỷ Sửu 68 tuổi – Âm Nam – Bính Thân 2016 Kỷ Sửu 68 tuổi Nữ mạng Bính Thân 2016

Dần

Mậu Dần 19 tuổi Mậu Dần 19 tuổi – Bính Thân 2016 – Nam Mạng Mậu Dần 19 tuổi – Bính Thân 2016 – Nữ Mạng
Bính Dần 31 tuổi Bính Dần 31 tuổi – Bính Thân 2016 – Nam Mạng Bính Dần 31 tuổi – Bính Thân 2016 – Nữ Mạng
Giáp Dần 43 tuổi Giáp Dần 43 tuổi – Bính Thân 2016 – Nam mạng Giáp Dần 43 tuổi – Nữ mạng – Bính Thân 2016
Nhâm Dần 55 tuổi Nhâm Dần – 55 tuổi – Dương Nam – Bính Thân 2016 Nhâm Dần 55 tuổi Nữ mạng – Bính Thân 2016
Canh Dần 67 tuổi Canh Dần 67 tuổi – Nam Mạng – Bính Thân 2016 Canh Dần 67 tuổi Nữ mạng Bính Thân 2016

Mẹo

Đinh Mẹo 30 tuổi Đinh Mẹo 30 tuổi – Bính Thân 2016 – Nam mạng Đinh Mẹo 30 tuổi Nữ mạng – Bính Thân 2016
Ất Mẹo 42 tuổi Ất Mẹo 42 tuổi – Nam mạng – Bính Thân 2016 Ất Mẹo 42 tuổi – Nữ mạng – Bính Thân 2016
Quý Mẹo 54 tuổi Quý Mẹo 54 tuổi – Âm Nam – Bính Thân 2016 Quý Mẹo 54 tuổi Nữ mạng Bính Thân 2016
Tân Mẹo 66 tuổi Tân Mẹo 66 tuổi Nam Mạng – Bính Thân 2016 Tân Mẹo 66 tuổi Nữ mạng – Bính Thân 2016
Kỷ Mẹo 18 tuổi Kỷ Mẹo Âm Nam 18 tuổi Bính Thân 2016 Kỷ Mẹo 18 tuổi Nữ mạng – Bính Thân 2016

Thìn

Canh Thìn 17* tuổi Canh Thìn 17 tuổi – Nam mạng – Ất Mùi 2016 Canh Thìn 17 tuổi – Nữ mạng – Ất Mùi 2016
Mậu Thìn 29 tuổi Mậu Thìn 29 tuổi – Nam mạng – Bính Thân 2016 Mậu Thìn 29 tuổi – Nữ mạng – Bính Thân 2016
Bính Thìn 41 tuổi Bính Thìn 41 tuổi – Dương Nam – Bính Thân 2016 Bính Thìn 41 tuổi – Nữ mạng – Bính Thân 2016
Giáp Thìn 53 tuổi Giáp Thìn 53 tuổi – Nam mạng – Bính Thân 2016 Giáp Thìn – 53 tuổi – Nữ mạng – Bính Thân 2016
Nhâm Thìn 65 tuổi Nhâm Thìn 65 tuổi Nam Mạng – Bính Thân 2016 Nhâm Thìn – 65 tuổi Nữ mạng – Bính Thân 2016

Tỵ

Kỷ Tỵ 28 tuổi Kỷ Tỵ 28 tuổi Nam Mạng – Bính Thân 2016 Kỷ Tỵ 28 tuổi Nữ Mạng – Bính Thân 2016
Đinh Tỵ 40 tuổi Đinh Tỵ 40 tuổi – Nam mạng – Bính Thân 2016 Đinh Tỵ 40 tuổi – Nữ mạng – Bính Thân 2016
Ất Tỵ 52 tuổi Ất Tỵ 52 tuổi – Âm Nam – Bính Thân 2016 Ất Tỵ 52 tuổi Nữ mạng – Bính Thân 2016
Quý Tỵ 64 tuổi Quý Tỵ 64 tuổi – Nam mạng Bính Thân 2016 Quý Tỵ Nữ mạng 64 tuổi – Bính Thân 2016

Ngọ

Canh Ngọ 27 tuổi Canh Ngọ 27 tuổi – Nam mạng – Bính Thân 2016 Canh Ngọ 27 tuổi – Dương Nữ – Bính Thân 2016
Mậu Ngọ 39 tuổi Mậu Ngọ – 39 tuổi Nam mạng – Bính Thân 2016 Mậu Ngọ 39 tuổi Nữ Mạng – Bính Thân 2016
Bính Ngọ 51 tuổi Bính Ngọ 51 tuổi Nam mạng Bính Thân 2016 Bính Ngọ 51 tuổi nữ mạng – Bính Thân 2016
Giáp Ngọ 63 tuổi Giáp Ngọ 63 tuổi Nam mạng Bính Thân 2016 Giáp Ngọ 63 tuổi – Nữ mạng Bính Thân 2016

Mùi

Tân Mùi 26 tuổi Tân Mùi 26 tuổi Nam mạng Bính Thân 2016 Tân Mùi 26 tuổi – Nữ Mạng – Bính Thân 2016
Kỷ Mùi 38 tuổi Kỷ Mùi 38 tuổi Nam mạng – Bính Thân 2016 Tử Vi Kỷ Mùi 38 tuổi Nữ Mạng – Bính Thân 2016
Đinh Mùi 50 tuổi Đinh Mùi 50 tuổi Nam mạng – Bính Thân 2016 Đinh Mùi 50 tuổi Nữ mạng – Bính Thân 2016
Ất Mùi 62 tuổi Ất Mùi 62 tuổi Nam mạng Bính Thân 2016 Ất Mùi 62 tuổi Nữ mạng Bính Thân 2016

Thân

Nhâm Thân 25 tuổi Nhâm Thân 25 tuổi Nam Mạng – Bính Thân 2016 Nhâm Thân 25 tuổi Nữ Mạng – Bính Thân 2016
Canh Thân 37 tuổi Canh Thân 37 tuoi – Nam Mạng – Bính Thân 2016 Canh Thân 37 tuoi – Nữ Mạng – Bính Thân 2016
Mậu Thân 49 tuổi Mậu Thân 49 tuổi Nam mạng – Bính Thân 2016 Mậu Thân 49 tuổi Nữ mạng – Bính Thân 2016
Bính Thân 61 tuổi Bính Thân – 61 tuổi nam mạng – Bính Thân 2016 Bính Thân – 61 tuổi nữ mạng – Bính Thân 2016

Dậu

Quý Dậu 24 tuổi Quý Dậu 24 tuoi Nam Mạng – Bính Thân 2016 Quý Dậu 24 tuoi Nữ Mạng – Bính Thân 2016
Tân Dậu 36 tuổi Tân Dậu 36 tuổi – Nam Mạng – Bính Thân 2016 Tân Dậu 36 tuổi – Nữ Mạng – Bính Thân 2016
Kỷ Dậu 48 tuổi Kỷ Dậu 48 tuổi – Nam mạng – Bính Thân 2016 Kỷ Dậu 48 tuổi – Nữ mạng – Bính Thân 2016
Đinh Dậu 60 tuổi Đinh Dậu 60 tuổi – Na mạng – Bính Thân 2016 Đinh Dậu 60 tuổi – Nữ mạng – Bính Thân 2016

Tuất

Giáp Tuất 23 tuổi Giáp Tuất 23 tuổi Nam Mạng – Bính Thân 2016 Giáp Tuất 23 tuổi Nữ Mạng – Bính Thân 2016
Nhâm Tuất 35 tuổi Nhâm Tuất 35 tuổi Nam Mạng – Bính Thân 2016 Nhâm Tuất 35 tuổi Nữ Mạng – Bính Thân 2016
Canh Tuất 47 tuổi Canh Tuất 47 tuổi – Nam mạng – Bính Thân 2016 Canh Tuất 47 tuổi – Nữ mạng – Bính Thân 2016
Mậu Tuất 59 tuổi Mậu Tuất 59 tuổi Nam mạng Bính Thân 2016 Mậu Tuất 59 tuổi Nữ mạng Bính Thân 2016

Hợi

Ất Hợi 22 tuổi Ất Hợi 22 tuổi – Nam Mạng – Bính Thân 2016 Ất Hợi 22 tuổi – Nữ Mạng – Bính Thân 2016
Quý Hợi 34 tuổi Quý Hợi – 34 tuổi Nam Mạng – Bính Thân 2016 Quý Hợi – 34 tuổi Nữ Mạng – Bính Thân 2016
Tân Hợi 46 tuổi Tân Hợi 46 tuổi – Nam mạng Bính Thân 2016 Tân Hợi – 46 tuổi Nữ mạng Bính Thân 2016
Kỷ Hợi 58 tuổi Kỷ Hợi 58 tuổi Nam mạng – Bính Thân 2016 Kỷ Hợi 58 tuổi Nữ mạng – Bính Thân 2016
Đinh Hợi 70 tuổi Đinh Hợi 70 tuổi Nam mạng Bính Thân 2016 Đinh Hợi 70 tuổi – Nữ mạng – Bính Thân 2016
 

 

PHẦN 2 - THÁI ẤT TỬ VI NĂM BÍNH THÂN 2016

  TUỔI NAM MẠNG NỮ MẠNG
Bính Tý 81 tuổi  Xem tử vi 2016 cho tuổi Bính Tý 1936, Nam mạng  Xem tử vi 2016 cho tuổi Bính Tý 1936, Nữ mạng
Bính Tý 21 tuổi  Xem tử vi 2016 cho tuổi Bính Tý 1996, Nam mạng  Xem tử vi 2016 cho tuổi Bính Tý 1996, Nữ mạng
Canh Tý 57 tuổi  Xem tử vi 2016 cho tuổi Canh Tý 1960, Nam mạng  Xem tử vi 2016 cho tuổi Canh Tý 1960, Nữ mạng
Giáp Tý 33 tuổi Xem tử vi 2016 cho tuổi Giáp Tý 1984, Nam mạng Xem tử vi 2016 cho tuổi Giáp Tý 1984, Nữ mạng
Mậu Tý 69 tuổi  Xem tử vi 2016 cho tuổi Mậu Tý 1948, Nam mạng  Xem tử vi 2016 cho tuổi Mậu Tý 1948, Nữ mạng
Nhâm Tý 45 tuổi Xem tử vi 2016 cho tuổi Nhâm Tý 1972, Nam mạng Xem tử vi 2016 cho tuổi Nhâm Tý 1972, Nữ mạng
SỬU Ất Sửu 32 tuổi Xem tử vi 2016 cho tuổi Ất Sửu 1985, Nam mạng Xem tử vi 2016 cho tuổi Ất Sửu 1985, Nữ mạng
Đinh Sửu 80 tuổi Xem tử vi 2016 cho tuổi Đinh Sửu 1937, Nam mạng Xem tử vi 2016 cho tuổi Đinh Sửu 1937, Nữ mạng
Đinh Sửu 20 tuổi  Xem tử vi 2016 cho tuổi Đinh Sửu 1997, Nam mạng  Xem tử vi 2016 cho tuổi Đinh Sửu 1997, Nữ mạng
Kỷ Sửu 68 tuổi Xem tử vi 2016 cho tuổi Kỷ Sửu 1949, Nam mạng Xem tử vi 2016 cho tuổi Kỷ Sửu 1949, Nữ mạng
Quý Sửu 44 tuổi Xem tử vi 2016 cho tuổi Quý Sửu 1973, Nam mạng Xem tử vi 2016 cho tuổi Quý Sửu 1973, Nữ mạng
Tân Sửu 56 tuổi Xem tử vi 2016 cho tuổi Tân Sửu 1961, Nam mạng Xem tử vi 2016 cho tuổi Tân Sửu 1961, Nữ mạng
DẦN Bính Dần 31 tuổi  Xem tử vi 2016 cho tuổi Bính Dần 1986, Nam mạng  Xem tử vi 2016 cho tuổi Bính Dần 1986, Nữ mạng
Canh Dần 67 tuổi Xem tử vi 2016 cho tuổi Canh Dần 1950, Nam mạng Xem tử vi 2016 cho tuổi Canh Dần 1950, Nữ mạng
Giáp Dần 43 tuổi  Xem tử vi 2016 cho tuổi Giáp Dần 1974, Nam mạng  Xem tử vi 2016 cho tuổi Giáp Dần 1974, Nữ mạng
Mậu Dần 79 tuổi Xem tử vi 2016 cho tuổi Mậu Dần 1938, Nam mạng Xem tử vi 2016 cho tuổi Mậu Dần 1938, Nữ mạng
Mậu Dần 19 tuổi  Xem tử vi 2016 cho tuổi Mậu Dần 1998, Nam mạng  Xem tử vi 2016 cho tuổi Mậu Dần 1998, Nữ mạng
Nhâm Dần 55 tuổi Xem tử vi 2016 cho tuổi Nhâm Dần 1962, Nam mạng Xem tử vi 2016 cho tuổi Nhâm Dần 1962, Nữ mạng
MÃO Ất Mão 42 tuổi  Xem tử vi 2016 cho tuổi Ất Mão 1975, Nam mạng  Xem tử vi 2016 cho tuổi Ất Mão 1975, Nữ mạng
Đinh Mão 30 tuổi  Xem tử vi 2016 cho tuổi Đinh Mão 1987, Nam mạng  Xem tử vi 2016 cho tuổi Đinh Mão 1987, Nữ mạng
Kỷ Mão 78 tuổi Xem tử vi 2016 cho tuổi Kỷ Mão 1939, Nam mạng Xem tử vi 2016 cho tuổi Kỷ Mão 1939, Nữ mạng
Kỷ Mão 18 tuổi  Xem tử vi 2016 cho tuổi Kỷ Mão 1999, Nam mạng  Xem tử vi 2016 cho tuổi Kỷ Mão 1999, Nữ mạng
Tân Mão 66 tuổi  Xem tử vi 2016 cho tuổi Tân Mão 1931, Nam mạng  Xem tử vi 2016 cho tuổi Tân Mão 1931, Nữ mạng
Quý Mão 54 tuổi Xem tử vi 2016 cho tuổi Quý Mão 1963, Nam mạng Xem tử vi 2016 cho tuổi Quý Mão 1963, Nữ mạng
THÌN Bính Thìn 41 tuổi  Xem tử vi 2016 cho tuổi Bính Thìn 1976, Nam mạng  Xem tử vi 2016 cho tuổi Bính Thìn 1976, Nữ mạng
Canh Thìn 77 tuổi  Xem tử vi 2016 cho tuổi Canh Thìn 1940, Nam mạng  Xem tử vi 2016 cho tuổi Canh Thìn 1940, Nữ mạng
Canh Thìn 17 tuổi Xem tử vi 2016 cho tuổi Canh Thìn 2000, Nam mạng Xem tử vi 2016 cho tuổi Canh Thìn 2000, Nữ mạng
Giáp Thìn 53 tuổi Xem tử vi 2016 cho tuổi Giáp Thìn 1964, Nam mạng Xem tử vi 2016 cho tuổi Giáp Thìn 1964, Nữ mạng
Mậu Thìn 29 tuổi  Xem tử vi 2016 cho tuổi Mậu Thìn 1988, Nam mạng  Xem tử vi 2016 cho tuổi Mậu Thìn 1988, Nữ mạng
Nhâm Thìn 65 tuổi  Xem tử vi 2016 cho tuổi Nhâm Thìn 1952, Nam mạng  Xem tử vi 2016 cho tuổi Nhâm Thìn 1952, Nữ mạng
TỴ Ất Tỵ 52 tuổi  Xem tử vi 2016 cho tuổi Ất Tỵ 1965, Nam mạng  Xem tử vi 2016 cho tuổi Ất Tỵ 1965, Nữ mạng
Đinh Tỵ 40 tuổi  Xem tử vi 2016 cho tuổi Đinh Tỵ 1977, Nam mạng  Xem tử vi 2016 cho tuổi Đinh Tỵ 1977, Nữ mạng
Kỷ Tỵ 28 tuổi  Xem tử vi 2016 cho tuổi Kỷ Tỵ 1989, Nam mạng  Xem tử vi 2016 cho tuổi Kỷ Tỵ 1989, Nữ mạng
Tân Tỵ 76 tuổi Xem tử vi 2016 cho tuổi Tân Tỵ 1941, Nam mạng Xem tử vi 2016 cho tuổi Tân Tỵ 1941, Nữ mạng
Quý Tỵ 64 tuổi  Xem tử vi 2016 cho tuổi Quý Tỵ 1953, Nam mạng  Xem tử vi 2016 cho tuổi Quý Tỵ 1953, Nữ mạng
NGỌ Bính Ngọ 51 tuổi Xem tử vi 2016 cho tuổi Bính Ngọ 1966, Nam mạng Xem tử vi 2016 cho tuổi Bính Ngọ 1966, Nữ mạng
Canh Ngọ 87 tuổi Xem tử vi 2016 cho tuổi Canh Ngọ 1930, Nam mạng Xem tử vi 2016 cho tuổi Canh Ngọ 1930, Nữ mạng
Canh Ngọ 27 tuổi Xem tử vi 2016 cho tuổi Canh Ngọ 1990, Nam mạng Xem tử vi 2016 cho tuổi Canh Ngọ 1990, Nữ mạng
Giáp Ngọ63 tuổi  Xem tử vi 2016 cho tuổi Giáp Ngọ 1954, Nam mạng  Xem tử vi 2016 cho tuổi Giáp Ngọ 1954, Nữ mạng
Mậu Ngọ39 tuổi Xem tử vi 2016 cho tuổi Mậu Ngọ 1978, Nam mạng Xem tử vi 2016 cho tuổi Mậu Ngọ 1978, Nữ mạng
Nhâm Ngọ 75 tuổi  Xem tử vi 2016 cho tuổi Nhâm Ngọ 1942, Nam mạng  Xem tử vi 2016 cho tuổi Nhâm Ngọ 1942, Nữ mạng
MÙI Ất Mùi 62 tuổi  Xem tử vi 2016 cho tuổi Ất Mùi 1955, Nam mạng  Xem tử vi 2016 cho tuổi Ất Mùi 1955, Nữ mạng
Tân Mùi 86 tuổi  Xem tử vi 2016 cho tuổi Tân Mùi 1931, Nam mạng  Xem tử vi 2016 cho tuổi Tân Mùi 1931, Nữ mạng
Quý Mùi 74 tuổi  Xem tử vi 2016 cho tuổi Quý Mùi 1943, Nam mạng  Xem tử vi 2016 cho tuổi Quý Mùi 1943, Nữ mạng
Tân Mùi26 tuổi Xem tử vi 2016 cho tuổi Tân Mùi 1991, Nam mạng Xem tử vi 2016 cho tuổi Tân Mùi 1991, Nữ mạng
Kỷ Mùi 38 tuổi Xem tử vi 2016 cho tuổi Kỷ Mùi 1979, Nam mạng Xem tử vi 2016 cho tuổi Kỷ Mùi 1979, Nữ mạng
THÂN Bính Thân 61 tuổi  Xem tử vi 2016 cho tuổi Bính Thân 1956, Nam mạng  Xem tử vi 2016 cho tuổi Bính Thân 1956, Nữ mạng
Canh Thân 37 tuổi Xem tử vi 2016 cho tuổi Canh Thân 1980, Nam mạng Xem tử vi 2016 cho tuổi Canh Thân 1980, Nữ mạng
Giáp Thân 73 tuổi Xem tử vi 2016 cho tuổi Giáp Thân 1944, Nam mạng Xem tử vi 2016 cho tuổi Giáp Thân 1944, Nữ mạng
Mậu Thân 49 tuổi Xem tử vi 2016 cho tuổi Mậu Thân 1968, Nam mạng Xem tử vi 2016 cho tuổi Mậu Thân 1968, Nữ mạng
Nhâm Thân 85 tuổi  Xem tử vi 2016 cho tuổi Nhâm Thân 1932, Nam mạng  Xem tử vi 2016 cho tuổi Nhâm Thân 1932, Nữ mạng
Nhâm Thân 25 tuổi Xem tử vi 2016 cho tuổi Nhâm Thân 1992, Nam mạng Xem tử vi 2016 cho tuổi Nhâm Thân 1992, Nữ mạng
DẬU Ất Dậu72 tuổi Xem tử vi 2016 cho tuổi Ất Dậu 1945, Nam mạng Xem tử vi 2016 cho tuổi Ất Dậu 1945, Nữ mạng
Đinh Dậu 60 tuổi  Xem tử vi 2016 cho tuổi Đinh Dậu 1957, Nam mạng  Xem tử vi 2016 cho tuổi Đinh Dậu 1957, Nữ mạng
Kỷ Dậu 48 tuổi Xem tử vi 2016 cho tuổi Kỷ Dậu 1969, Nam mạng Xem tử vi 2016 cho tuổi Kỷ Dậu 1969, Nữ mạng
Tân Dậu 36 tuổi Xem tử vi 2016 cho tuổi Tân Dậu 1981, Nam mạng Xem tử vi 2016 cho tuổi Tân Dậu 1981, Nữ mạng
Quý Dậu 84 tuổi  Xem tử vi 2016 cho tuổi Quý Dậu 1933, Nam mạng  Xem tử vi 2016 cho tuổi Quý Dậu 1933, Nữ mạng
Quý Dậu 24 tuổi Xem tử vi 2016 cho tuổi Quý Dậu 1993, Nam mạng Xem tử vi 2016 cho tuổi Quý Dậu 1993, Nữ mạng
TUẤT Bính Tuất 71 tuổi  Xem tử vi 2016 cho tuổi Bính Tuất 1946, Nam mạng  Xem tử vi 2016 cho tuổi Bính Tuất 1946, Nữ mạng
Canh Tuất 47 tuổi Xem tử vi 2016 cho tuổi Canh Tuất 1970, Nam mạng Xem tử vi 2016 cho tuổi Canh Tuất 1970, Nữ mạng
Giáp Tuất 83 tuổi  Xem tử vi 2016 cho tuổi Giáp Tuất 1934, Nam mạng  Xem tử vi 2016 cho tuổi Giáp Tuất 1934, Nữ mạng
Giáp Tuất 23 tuổi Xem tử vi 2016 cho tuổi Giáp Tuất 1994, Nam mạng Xem tử vi 2016 cho tuổi Giáp Tuất 1994, Nữ mạng
Mậu Tuất59 tuổi Xem tử vi 2016 cho tuổi Mậu Tuất 1958, Nam mạng Xem tử vi 2016 cho tuổi Mậu Tuất 1958, Nữ mạng
Nhâm Tuất 35 tuổi  Xem tử vi 2016 cho tuổi Nhâm Tuất 1982, Nam mạng  Xem tử vi 2016 cho tuổi Nhâm Tuất 1982, Nữ mạng
HỢI Đinh Hợi 70 tuổi  Xem tử vi 2016 cho tuổi Đinh Hợi 1946, Nam mạng  Xem tử vi 2016 cho tuổi Đinh Hợi 1946, Nữ mạng
Ất Hợi 82 tuổi  Xem tử vi 2016 cho tuổi Ất Hợi 1935, Nam mạng  Xem tử vi 2016 cho tuổi Ất Hợi 1935, Nữ mạng
Ất Hợi 22 tuổi Xem tử vi 2016 cho tuổi Ất Hợi 1995, Nam mạng Xem tử vi 2016 cho tuổi Ất Hợi 1995, Nữ mạng
Kỷ Hợi 58 tuổi  Xem tử vi 2016 cho tuổi Kỷ Hợi 1959, Nữ mạng  Xem tử vi 2016 cho tuổi Kỷ Hợi 1959, Nữ mạng
Tân Hợi 46 tuổi Xem tử vi 2016 cho tuổi Tân Hợi 1971, Nam mạng Xem tử vi 2016 cho tuổi Tân Hợi 1971, Nữ mạng
Quý Hợi 34 tuổi Xem tử vi 2016 cho tuổi Quý Hợi 1983, Nam mạng Xem tử vi 2016 cho tuổi Quý Hợi 1983, Nữ mạng